Google Reviews

autobedrijf kloosta - logo
/
Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Algemene informatie

Identiteitsgegevens

De gegevens op dit platform worden verwerkt in opdracht van Autobedrijf Kloostra gevestigd aan de De Wissel 12 9076 PT te Sint Annaparochie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. De persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door werknemers van Autobedrijf Kloostra.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Het verwerken van gegevens van minderjarigen vindt plaats na schriftelijke toestemming van de ouders of voogd. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autobedrijf-kloostra.nl.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking

De doeleinden die ten grondslag liggen aan de verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende:

  • u voorzien van producten die wij aanbieden
  • het verder personaliseren en relevant maken van het aanbod
  • Ter communicatie met u en leveranciers

De rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende:

  • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  • Eventuele gevolgen voor niet verstrekken van persoonsgegevens;
  • Indien wij geen toestemming ontvangen van u voor het verstrekken van persoonsgegevens zal de prestatie en werking van een of meerdere bij punt 2 genoemde doeleinden mogelijk verminderen of verslechteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens volgens de wettelijke gestelde termijn van de wet WGBO. Wij zullen dan ook nooit cliënt gegevens langer bewaren dan nodig is op basis van het opslagplan van de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen / delen uw gegevens niet aan derden, tenzij dit voor het opslagplan nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@autobedrijf-kloostra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of u heeft een klacht, neem dan contact op met de ons. 

Afspraak maken

Kies een datum
Kies een tijd